Algemene voorwaarden:boeking en annulatie

Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van In-Spirado kunnen enkel via het online inschrijvingsdocument op de website of op de sociale media.

Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt. Contacteer ons zeker, zodat we kunnen nagaan waar het misging.

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart je als deelnemer de deelnamevoorwaarden van In-Spirado en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen In-Spirado en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

U krijgt van ons nadien een factuur met de betalingsinstructies en informatie over de cursus.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging.

We contacteren u terug binnen de week voor de startdatum van de cursus met verdere details.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

  • Annuleert u tot en met 4 weken (28 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 40€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 80€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld.

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt enkel toegestaan, mits wederzijds akkoord.

Waarom hanteert In - Spirado annuleringskosten?

Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past het In - Spirado annuleringsvoorwaarden toe.

Betalen

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn van 21 dagen. Alle opmerkingen betreffende de inschrijving moeten ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de inschrijving bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen. Indien de betaling niet volledig binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, kan zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 60 euro. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een betalingsbevestiging.

Gezien wij een startend initiatief zijn, kunnen wij nog geen beroep doen op tussenkomst van de KMO portefeuille. We trachten dit op korte termijn wel te kunnen aanbieden.

In geval van terugbetaling van inschrijfgelden garanderen wij een restitutietermijn van 3 weken, na melding van de annulatie.

Algemene bepalingen

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door In - Spirado volledig geretourneerd. In - Spirado verplicht zich dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de cursus door In - Spirado algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van In - Spirado en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van In - Spirado – wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze vormingen is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van In - Spirado, vallen totaal ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van de inhoud van cursussen aangeleerd door In - Spirado valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. In - Spirado en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Bij wanbetaling heeft In - Spirado het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van In - Spirado.

In - Spirado behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. In - Spirado neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Deelnemersgegevens worden door In - Spirado gebruikt om personen op de hoogte te houden van het In - Spirado cursusaanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.

In - Spirado houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van In - Spirado en tevens door de docenten van de opleiding waarvoor men zich inschreef.

De deelnemer is er eveneens toe gebonden alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als zorgverstrekker direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van In - Spirado. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van In - Spirado.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!